Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Week 1: 

  • Presidium: voorbereiding agenda's voor raadsbijeenkomsten
  • Raadsbijeenkomst: voorbereiding besluitvorming

Week 2:

  • Werkgroepen van de gemeenteraad

Week 3:

  • Inspraakronde: inwoners kunnen inspreken over de onderwerpen op de agenda van de (besluitvormende) raadsvergadering
  • Raadsbijeenkomst: voorbereiden besluitvorming

Week 4:

  • Raadsvergadering (besluitvormend): de raad neemt besluiten over de onderwerpen op de agenda.

Inspreken over onderwerpen op de agenda van de raad
De inspraakronde is op dinsdagavond (om 19:30 uur). 1 week voordat de gemeenteraad een besluit over het onderwerp neemt in de (besluitvormende) raadsvergadering. De reden om dit 1 week voorafgaand te doen is vooral dat de raad tijd heeft tussen inspraak en besluit. Op die manier kan er een zorgvuldige afweging gemaakt worden, nog vragen gesteld worden, enzovoort.


Inwoners en organisaties uit Oirschot kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De onderwerpen waarover gesproken wordt staan op
https://oirschot.bestuurlijkeinformatie.nl . Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.


Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffie. Dit kan via griffie@oirschot.nl of via 088-4970795. Vermeldt daarbij uw naam en contactgegevens en het onderwerp waarover u wilt inspreken.


Oirschots podium ‘Praat met de raad’
Inwoners, wijk/buurt of vereniging kunnen tijdens het Oirschots podium de raad informeren over een bepaald onderwerp of een vraag met de raad bespreken. De raad luistert en kan vragen stellen. Ook kunnen inwonersinitiatieven of bedrijven de raad informeren en een dialoog met ze voeren. Agendering is in afstemming met het Presidium; zij bereiden de raadsvergaderingen voor.

U heeft zelf de mogelijkheid om een voorstel aan te dragen, dat op de agenda van de gemeenteraad geplaatst wordt. U kunt dit doen via het Burgerinitiatief.


Iedereen die 16 jaar of ouder is en inwoner is van de gemeente Oirschot kan een burgerinitiatief indienen. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat het
verzoek door ten minste 50 personen moet worden ondersteund. Verder moet het voorstel duidelijk omschreven worden en moet het gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad ook daadwerkelijk kan beslissen.


Wilt u meer informatie over het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel zie:

Dan kan dat in het webarchief van de gemeente Oirschot. Zie de link: