Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier staan brieven en mails van inwoners en instanties die gericht zijn aan de gemeenteraad

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Aan de motie kan de initiatiefnemer desgewenst een oproep toevoegen aan het college of de raad om tot actie over te gaan. Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een schriftelijke motie indienen bij de voorzitter van de raad. Als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, is deze "aanvaard".

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden.

De raad heeft het recht om aan het college mondeling of schriftelijk vragen te stellen, voor zover het om de eigen bevoegdheden van het college gaat. De raad bepaalt zelf hoe het vragenrecht verder wordt uitgewerkt en kan afspraken daarover vastleggen in het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen.

Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van gemeente Oirschot

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid); met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid); voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).
De onderzoeksdocumenten worden hier geplaatst.

Een toezegging wordt door het college gedaan aan de raad. Een collegelid zegt toe iets te doen, te onderzoeken of iets dergelijks.